Nhận đề tài đồ án hệ thống cơ điện tử hk1 năm 2023 2024

12-10-2023 Mạnh Sơn

Thông báo sinh viên làm đồ án hệ thống cơ điện tử có tên trong danh sách bên dưới.

Nhận đê tài tại phòng thực hành thí nghiệm cơ điện tử 1.

thời gian 10h thứ 6 ngày 13/10/2023.

Nội dung: Chia nhóm và nhận đề tài.

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Ngày sinh
1 2118140004 Lê Minh Chính CCQ1814A 27/04/2000
2 2122140026 Mai Tấn Đạt CCQ2214A 30/01/2004
3 2121140019 Nguyễn Thế Du CCQ2114A 03/04/2003
4 2121140006 Nguyễn Ngọc Hiên CCQ2114A 18/03/2003
5 2120140007 Phan Trung Hiếu CCQ2014A 17/12/2002
6 2121140039 Trần Văn Hiếu CCQ2114A 05/06/2003
7 2121140029 Nguyễn Thanh Hổ CCQ2114A 29/08/2003
8 2121140036 Thân Đức Trường Huy CCQ2114A 19/03/2003
9 2121140014 Trần Quốc Khánh CCQ2114A 02/09/2003
10 2121140015 Phạm Minh Khôi CCQ2114A 05/11/2003
11 2121140003 Nguyễn Ngọc Lâm CCQ2114A 20/10/2003
12 2121140028 Nguyễn Phi Long CCQ2114A 25/06/2003
13 2121140001 Nguyễn Hồng Nguyện CCQ2114A 10/06/2003
14 2121140024 Nguyễn Thanh Nhàn CCQ2114A 28/05/2003
15 2121140002 Bùi Minh Nhựt CCQ2114A 26/02/2003
16 2121140031 Lê Tấn Phát CCQ2114A 25/06/2003
17 2121140011 Nguyễn Thanh Sơn CCQ2114A 08/01/2003
18 2122140012 Nguyễn Phi Tài CCQ2214A 06/12/1997
19 2121140026 Trần Thế Thuận CCQ2114A 03/12/2003
20 2122140014 Hà Trung Tín CCQ2214A 13/10/2004
21 2120140030 Nguyến Duy Tính CCQ2014A 09/02/2002
22 2121140017 Lê Hoàng Triều CCQ2114A 08/08/2002
23 2121140008 Nguyễn Đức Trung CCQ2114A 19/02/2003
24 2121140016 Đỗ Minh Trường CCQ2114A 06/05/2003
25 2121140033 Vũ Nhật Trường CCQ2114A 20/05/2003
26 2121140007 Đỗ Tiến CCQ2114A 03/06/2003
27 2121140021 Hoàng Công Vinh CCQ2114A 02/08/2003

Bài viết khác