THÔNG BÁO Về việc báo cáo Chuyên đề cơ khí chế tạo và thực tập tốt nghiệp.

26-12-2022 Chánh Tín

26 2022-TB-CTM

Chuyên đề cơ khí chế tạo. Xem link 1:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f7F13az4cwVslmPi8VPEShCA1T6JORhJcyRLr4NbMvg/edit?usp=sharing

Thực tập tập tốt nghiệp. Xem link 2:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hiY-dyDrI0F4bp-cRua5n0z-w0Gz7vz0KhIXFuRQ6Ik/edit?usp=sharing

Bài viết khác