Thông báo sinh viên đi thực tập tốt nghiệp từ tháng 2 đến tháng 4 được Thầy Trang hướng dẫn

05-05-2022 Mạnh Sơn

Thông báo sinh viên đi thực tập tốt nghiệp từ tháng 2 đến tháng 4 được Thầy Trang hướng dẫn nộp báo cáo thực tập cho Thầy trước 11h30 ngày 08/05/2022. Sinh viên lưu ý nộp đúng thời hạn như thông báo.

Bài viết khác